парола:
Помощ
За нас
Информацията е от ключово значение за отделния
човек, корпорацията и организацията, независимо от сферата на дейност.
Статистика
Обяви за работа: 3
Кандидати: 3780
Работодатели: 626
Автобиографии: 396

Условия за ползванеwww.Mediajobs.bg

Ползването на сайта е обвързано с приемането на настоящите правила и условия за ползване на достъпните чрез сайта услуги. При необходимост "Юнайтед медия" АД може да променя тези правила и условия, в случаите, в които се налага да се уточнят възникнали проблеми или да се дадат нови насоки на работа. Правилата и условията за използване, както и приемливите начини на поведение на страниците на сайта Mediajobs.bg имат за цел да защитят потребителите и партньорите на интернет сайта от неотговорни, пречещи на работата и незаконни действия; те осигуряват на потребителите на сайта по-удобна, безопасна, приятна и полезна употреба на услугите на Mediajobs.bg.

Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, молим да не ползвате и посещавате този сайт.


"Юнайтед медия" АД не носи отговорност  за невярно публикувани данни от потребители и не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.

Рискът свързан с използването на услугите или съдържанието се поема изцяло от потребителя.

Всички имена и лога на медиите са тяхна запазена марка.

Страниците на сайта Mediajobs.bg могат да съдържат банери и/или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговярят други лица. Макар, че "Юнайтед медия" АД управлява местата, които предоставя, то не поема никаква отговорност за информацията, което се публикува и/или показва на тези страници.

Връзката към други сайтове не означава, че "Юнайтед медия" АД одобрява предлаганите там услуги, информация или продукти.

Предоставянето на услугите от "Юнайтед медия" АД, чрез сайта Mediajobs.bg не обхваща осигуряване на компютърно и телекомуникационно оборудване.

"Юнайтед медия" АД не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на първото /хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др./

Достъпът на потребителте до услугите, предоставяни от "Юнайтед медия" АД, чрез сайта Mediajobs.bg и тяхното ползване се осъществява след извършване на регистрация.

Потребителите се регистрират като посочват потребителско име, парола, e-mail и въвеждат лични данни, посочени на съответните страници на сайта.

Потребителите са длъжени да се идентифицират със своите истински имена. Ако посочено потребителско име не е заето, потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг потребител.

Регистрираното от потребител потребителско име не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на компютърната информационна система на сайта. "Юнайтед медия" АД не не носи отговорност за истнността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични прапроверява и ва, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Всеки потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си.

Всеки потребител носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име или паролата му той е длъжен да уведомява незабавно "Юнайтед медия" АД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси разположени на сайта са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „"Юнайтед медия" АД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване и/или разпространение на "Юнайтед медия" АД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Потребителите на услугите, предоставяни от "Юнайтед медия" АД, чрез сайта Mediajobs.bg нямат право да използват, съхраняват, записват, разпространяват, публикуват, копират, извършват даунлоад (download), предават, препредават или да извършват каквито и да е било други деяния, с които може да накърни каквито и да е било имуществени и неимуществени права и интереси на "Юнайтед медия" АД и на носителя на авторските и сродните на тях права върху медийните продукти и техните емисии, предмет на предоставяните услуги.

Потребителите нямат право да използват каквито и да е технически средства и програмни продукти, за да осъществяват забранените по-горе деяния.

В случай, че потребител не спази някоя от разпоредбите по-горе той дължи на "Юнайтед медия" АД неустойка в размер на 10 000 /десет хиляди/ евро, ведно с обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на посочените задължения от страна на потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

Всеки потребител е длъжен да обезщети "Юнайтед медия" АД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, съобщения, информация, която потребителят е публикувал на страниците на сайта Mediajobs.bg в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

"Юнайтед медия" АД има право, но не и задължение, да запазва използувани материали и информация, разположени на сървъра му или направени достояние на трети лица от потребител на сайта.

"Юнайтед медия" АД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies)- малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на даден потребител и позволяват възстановяване на информация за него, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му и други.

"Юнайтед медия" АД не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

"Юнайтед медия" АД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси търсени, заредени или използвани, по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

"Юнайтед медия" АД не гарантира, че предоставяните услуги ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.

"Юнайтед медия" АД има право по своя преценка да прекратява предоставянето на услугите. В тези случаи "Юнайтед медия" АД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, освен ако то се дължи на умисъл или груба небрежност на "Юнайтед медия" АД

Използваните по- горе термини и изрази имат следното значение:

     Уебсайт/сайт ("website") - виртуален информационен ресурс, обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

      Mediajobs.bg - уебсайт, който дава възможност на потребителите за ползване на услугите, предмет на тези Общи условия;

    "Юнайтед медия" АД - търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Марин Дринов № 17, БУЛСТАТ 175027012, предоставящо услугите, предмет на тези Общи условия, посредством администрирания от него уебсайт www.Mediajobs.bg

     Потребител - всяко лице, което след регистрация ползва услугите на "Юнайтед медия" АД, описани в настоящите Общи условия и предоставени посредством сайта;

     Потребителски профил - обособена част от сайта, съдържаща информация за потребител, изисквана от "Юнайтед медия" АД при регистрацията и съхранявана при него, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на потребителя да ползва услугите на сайта, форума, да прекрати ползването на услугите, да променя паролата си и др.

     Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;
За работодатели
е-мейл:
парола:
РекламаПартньори
Mediajobs.bg препоръчва
Asteos
Calidris Canutis
Aveo Consulting
IPD
Max Build
Ataman-1

Европейска институция по медиация и арбитраж (ЕИМА)
Арбитражен съд при ЕИМА
СЗБПТ

Luxury Cosmetics SAVIO
bomb.bg
Френска парфюмерия
Naturale
Savio


Юнайтед Медия
ЮТВ-Мултимедиен портал
Твоят моден портал
Запознанства
Хотели, вили, хижи
Виртуална библиотека
UDESIGN
Български издания
Български радиостанции
Хип-хоп телевизия
EMTV
Секс телевизия

Видео сайтове

Университет по библиотекознание и информационни технологии
The Anglo American School of Sofia
Валутни курсове на БНБ


:: Начало :: За нас :: Въпроси и отговори :: За реклама :: Условия за ползване :: Контакти ::
   email Copyright © 2013 www.mediajobs.bg All rights reserved.